This is a beta version of XTools. If you find any bugs, please report them on Phabricator.

ശ്രദ്ധിക്കുക: പകർപ്പെടുക്കൽ താമസം കൂടുതലാൺ, 4 മിനിറ്റ്-ലും പുതിയ മാറ്റങ്ങൾ കാണണമെന്നില്ല.

Admin Score Find out how admin-worthy a user is