This is a beta version of XTools. If you find any bugs, please report them on Phabricator.

ശ്രദ്ധിക്കുക: പകർപ്പെടുക്കൽ താമസം കൂടുതലാൺ, 53 മിനിറ്റ്-ലും പുതിയ മാറ്റങ്ങൾ കാണണമെന്നില്ല.

യാന്ത്രിക തിരുത്തുകൾ അറിയാവുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള യാന്ത്രിക തിരുത്തുകൾ