This is a beta version of XTools. If you find any bugs, please report them on Phabricator.

Chú ý: Độ trễ sao chép đang cao, nên các thay đổi mới hơn 36 giây có thể không xuất hiện.

Công cụ đếm sửa đổi nhanh, sơ qua, đơn giản Phân tích nhanh các đóng góp người dùng