This is a beta version of XTools. If you find any bugs, please report them on Phabricator.

Sửa đổi nhiều nhất Xem các sửa đổi của một người dùng, được tính theo không gian tên hoặc theo trang